Opublikowano

Dzisiaj końcówka webserwisu – ShopRestHandler.php

Ta klasa ma kilka metod, które mogą być powszechnie stosowane we wszystkich klasach dziedziczących. Do konstruowania odpowiedzi wykorzystywana jest jedna metoda (setHttpHeaders), a inna metoda trzyma różny stan HTTP (getHttpStatusMessage). Jest to podstawa do zwrócenia odpowiedniego komunikatu w zależności od odpowiedzi serwera.

<?php
require_once(„Shop.php”);
class ShopRestHandler {

private $httpVersion = „HTTP/1.1”;
public function setHttpHeaders($contentType, $statusCode){

$statusMessage = $this -> getHttpStatusMessage($statusCode);
header($this->httpVersion. ” „. $statusCode .” „. $statusMessage);
header(„Content-Type:”. $contentType);
}

public function getHttpStatusMessage($statusCode){
$httpStatus = array(
100 => ‚Continue’,
101 => ‚Switching Protocols’,
200 => ‚OK’,
201 => ‚Created’,
202 => ‚Accepted’,
203 => ‚Non-Authoritative Information’,
204 => ‚No Content’,
205 => ‚Reset Content’,
206 => ‚Partial Content’,
300 => ‚Multiple Choices’,
301 => ‚Moved Permanently’,
302 => ‚Found’,
303 => ‚See Other’,
304 => ‚Not Modified’,
305 => ‚Use Proxy’,
306 => ‚(Unused)’,
307 => ‚Temporary Redirect’,
400 => ‚Bad Request’,
401 => ‚Unauthorized’,
402 => ‚Payment Required’,
403 => ‚Forbidden’,
404 => ‚Not Found’,
405 => ‚Method Not Allowed’,
406 => ‚Not Acceptable’,
407 => ‚Proxy Authentication Required’,
408 => ‚Request Timeout’,
409 => ‚Conflict’,
410 => ‚Gone’,
411 => ‚Length Required’,
412 => ‚Precondition Failed’,
413 => ‚Request Entity Too Large’,
414 => ‚Request-URI Too Long’,
415 => ‚Unsupported Media Type’,
416 => ‚Requested Range Not Satisfiable’,
417 => ‚Expectation Failed’,
500 => ‚Internal Server Error’,
501 => ‚Not Implemented’,
502 => ‚Bad Gateway’,
503 => ‚Service Unavailable’,
504 => ‚Gateway Timeout’,
505 => ‚HTTP Version Not Supported’);
return ($httpStatus[$statusCode]) ? $httpStatus[$statusCode] : $status[500];
}

function getAllShops() {
$shop = new Shop();
$rawData = $shop->getAllShops();

if(empty($rawData)) {
$statusCode = 404;
$rawData = array(‚error’ => ‚Brak danych’);
} else {
$statusCode = 200;
}

$requestContentType = $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT’];
$this ->setHttpHeaders($requestContentType, $statusCode);

if(strpos($requestContentType,’application/json’) !== false){
$response = $this->encodeJson($rawData);
echo $response;
}

public function encodeJson($responseData) {
$jsonResponse = json_encode($responseData);
return $jsonResponse;
}

public function getShops($count,$longitude,$latitude) {
$shop = new Shop();
$rawData = $shop->getShops($count,$longitude,$latitude);
if(empty($rawData)) {
$statusCode = 404;
$rawData = array(‚error’ => ‚Brak danych’);
} else {
$statusCode = 200;
}
$requestContentType = $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT’];
$this ->setHttpHeaders($requestContentType, $statusCode);
if(strpos($requestContentType,’application/json’) !== false){
$response = $this->encodeJson($rawData);
echo $response;
}
}
?>

Teraz można testować, np. za pomocą przystawki do Chrome: “Advance Rest Client”

Powyższe zacznie działać, gdy baza danych powstanie na moim serwerze. To jeszcze trochę mi zajmie.

Pozostało mi dokończyć aplikację i bazę danych uzupełnić oraz klasę Shop.php podłączyć do bazy z danymi. Pisałam na początku, że jeszcze chcę postawić serwis, w którym sprzedawcy będą mogli się dopisywać jako udostępniający sprzedaż w systemie TAX FREE. Zostało 10 dni do końca konkursu 😐 coś na pewno powstanie.

aktualizacja 2017-05-20:

Baza powstała na serwerze. Ma już 1 wpis. Oto struktura jedynej tabeli w bazie:

CREATE TABLE `melastud_shops`.`shops` ( `id` INT NOT NULL , `nazwa` VARCHAR(150) NOT NULL , `NIP` VARCHAR(35) NOT NULL , `adres` VARCHAR(500) NOT NULL , `longtitude` DECIMAL(10,8) NOT NULL , `latitude` DECIMAL(11,8) NOT NULL , `dtmod` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP , `trade` VARCHAR(100) NOT NULL , `miasto` VARCHAR(100) NOT NULL ) ENGINE = MyISAM;

Klucz na id:

Podgląd tabeli shops
Podgląd tabeli shops.