Opublikowano

17 krok w aplikacji TAX FREE – REST API cd.

Dzisiaj końcówka webserwisu – ShopRestHandler.php

Ta klasa ma kilka metod, które mogą być powszechnie stosowane we wszystkich klasach dziedziczących. Do konstruowania odpowiedzi wykorzystywana jest jedna metoda (setHttpHeaders), a inna metoda trzyma różny stan HTTP (getHttpStatusMessage). Jest to podstawa do zwrócenia odpowiedniego komunikatu w zależności od odpowiedzi serwera.

<?php
require_once(„Shop.php”);
class ShopRestHandler {

private $httpVersion = „HTTP/1.1”;
public function setHttpHeaders($contentType, $statusCode){

$statusMessage = $this -> getHttpStatusMessage($statusCode);
header($this->httpVersion. ” „. $statusCode .” „. $statusMessage);
header(„Content-Type:”. $contentType);
}

public function getHttpStatusMessage($statusCode){
$httpStatus = array(
100 => ‚Continue’,
101 => ‚Switching Protocols’,
200 => ‚OK’,
201 => ‚Created’,
202 => ‚Accepted’,
203 => ‚Non-Authoritative Information’,
204 => ‚No Content’,
205 => ‚Reset Content’,
206 => ‚Partial Content’,
300 => ‚Multiple Choices’,
301 => ‚Moved Permanently’,
302 => ‚Found’,
303 => ‚See Other’,
304 => ‚Not Modified’,
305 => ‚Use Proxy’,
306 => ‚(Unused)’,
307 => ‚Temporary Redirect’,
400 => ‚Bad Request’,
401 => ‚Unauthorized’,
402 => ‚Payment Required’,
403 => ‚Forbidden’,
404 => ‚Not Found’,
405 => ‚Method Not Allowed’,
406 => ‚Not Acceptable’,
407 => ‚Proxy Authentication Required’,
408 => ‚Request Timeout’,
409 => ‚Conflict’,
410 => ‚Gone’,
411 => ‚Length Required’,
412 => ‚Precondition Failed’,
413 => ‚Request Entity Too Large’,
414 => ‚Request-URI Too Long’,
415 => ‚Unsupported Media Type’,
416 => ‚Requested Range Not Satisfiable’,
417 => ‚Expectation Failed’,
500 => ‚Internal Server Error’,
501 => ‚Not Implemented’,
502 => ‚Bad Gateway’,
503 => ‚Service Unavailable’,
504 => ‚Gateway Timeout’,
505 => ‚HTTP Version Not Supported’);
return ($httpStatus[$statusCode]) ? $httpStatus[$statusCode] : $status[500];
}

function getAllShops() {
$shop = new Shop();
$rawData = $shop->getAllShops();

if(empty($rawData)) {
$statusCode = 404;
$rawData = array(‚error’ => ‚Brak danych’);
} else {
$statusCode = 200;
}

$requestContentType = $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT’];
$this ->setHttpHeaders($requestContentType, $statusCode);

if(strpos($requestContentType,’application/json’) !== false){
$response = $this->encodeJson($rawData);
echo $response;
}

public function encodeJson($responseData) {
$jsonResponse = json_encode($responseData);
return $jsonResponse;
}

public function getShops($count,$longitude,$latitude) {
$shop = new Shop();
$rawData = $shop->getShops($count,$longitude,$latitude);
if(empty($rawData)) {
$statusCode = 404;
$rawData = array(‚error’ => ‚Brak danych’);
} else {
$statusCode = 200;
}
$requestContentType = $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT’];
$this ->setHttpHeaders($requestContentType, $statusCode);
if(strpos($requestContentType,’application/json’) !== false){
$response = $this->encodeJson($rawData);
echo $response;
}
}
?>

Teraz można testować, np. za pomocą przystawki do Chrome: “Advance Rest Client”

Powyższe zacznie działać, gdy baza danych powstanie na moim serwerze. To jeszcze trochę mi zajmie.

Pozostało mi dokończyć aplikację i bazę danych uzupełnić oraz klasę Shop.php podłączyć do bazy z danymi. Pisałam na początku, że jeszcze chcę postawić serwis, w którym sprzedawcy będą mogli się dopisywać jako udostępniający sprzedaż w systemie TAX FREE. Zostało 10 dni do końca konkursu 😐 coś na pewno powstanie.

aktualizacja 2017-05-20:

Baza powstała na serwerze. Ma już 1 wpis. Oto struktura jedynej tabeli w bazie:

CREATE TABLE `melastud_shops`.`shops` ( `id` INT NOT NULL , `nazwa` VARCHAR(150) NOT NULL , `NIP` VARCHAR(35) NOT NULL , `adres` VARCHAR(500) NOT NULL , `longtitude` DECIMAL(10,8) NOT NULL , `latitude` DECIMAL(11,8) NOT NULL , `dtmod` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP , `trade` VARCHAR(100) NOT NULL , `miasto` VARCHAR(100) NOT NULL ) ENGINE = MyISAM;

Klucz na id:

Podgląd tabeli shops
Podgląd tabeli shops.
Opublikowano

16 krok w aplikacji TAX FREE – REST API

Dziś w skrócie sposób na konsumpcję danych z serwisu za pomocą REST API z Swift 3 (bo jest lekki). Korzystam z framewok Foundation i zapisuję odczytane dane w sesji:

 let session = URLSession(configuration: URLSessionConfiguration.default)

let task = session.dataTask(with: URL(string: „adres webserwisu json”)!, completionHandler: { (data, response, error) in if error != nil { print(error!.localizedDescription) } else { do { if let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: .allowFragments) as? [String: Any] {  print(json) } } catch { print(„błąd w JSONSerialization”) } } }) task.resume() 

Bardzo proste. Teraz czas na webserwis na serwerze udostępniający dane w php. Nie będzie korzystał z żadnych bibliotek i frameworków. Ma udostępniać dane teleadresowe sklepów obsługujących TAX FREE, tylko tyle. Potrzebne mi dane geolokacyjne, aby pokazać to na mapie, czyli tworzę klasę z takimi danymi oraz dwie metody, które mają zwracać wszystkie sklepy oraz parametryzowaną liczbę sklepów w pobliżu urządzenia:

<?php Class Shop { private $name,$NIP,$adress,$longitude,$latitude;

public function getAllShops(){}

public function getShops($count,$longitude,$latitude){} } ?>

Ciało metod do wypełnienia jak utworzę bazę danych w MySQL, bo hosting przewiduję na linuksie.  Teraz zastanawiałam się czy zostawić to tak, że dostęp do url-a oraz parametry przekazywać za pomocą GET czy zmienić na ładniejsze adresy. Wybieram oczywiście to drugie. Dlatego w /.htaccess zmieniam przekierowanie:

# Turn rewrite engine on Options +FollowSymlinks

RewriteEngine on    # map neat URL to internal URL

RewriteRule ^shops/ ShopController.php [nc,qsa]

RewriteRule ^shops/([^/]+)/([^/]+)$ ShopController.php?lon=$1&lat=$2&count=$3 [L]

Teraz ShopController.php, w którym również przechwytuję wyjątki (klasa ShopRestHandler):

<?php

require_once(„ShopRestHandler.php”);

$lon = „”;

$lat = „”;

$count = „”;

if(isset($_GET[„lon”])) $lon = $_GET[„lon”];

if(isset($_GET[„lat”])) $lon = $_GET[„lat”];

if(isset($_GET[„count”])) $count = $_GET[„count”];

$shopRestHandler = new ShopRestHandler();

if (strlen($lon)>0 && strlen($lon)>0 && strlen($id)>0) {$shopRestHandler->getAllShops();}

else $shopRestHandler->getShops($count,$lon,$lat);

 ?>

Reszta jutro.

Opublikowano

15 krok w aplikacji TAX FREE i chwila refleksji

Wreszcie wyszło. Problemy z wywołaniem funkcji innego kontrolera udało się rozwiązać rzutowaniem:

(rootViewController as? ViewController)?.showSwipeMenu()

Działa:

Brakuje ikonek w menu i dodam jeszcze przy sprzedawcy ikonę kategorii zakupionego towaru, tylko później. W menu pod „W pobliżu” będzie mapka sklepów w pobliżu jeżeli chce się udostępnić swoją lokalizację. Mapka szybko do zrobienia, natomiast naniesienie punktów wymaga skorzystania z webserwisu, który trzeba napisać i który udostępnia adresy sklepów – kolejny etap do zrobienia 🙂

Teraz podłączenie SQLLite – jestem w 1/4 drogi, bo mam klasę do utworzenia i połączenia bazy, jutro szybko dokończę oprogramowywanie tabel podrozny, rachunek, sprzedawca, ustawienia.


Moje dzisiejsze refleksje dotyczą:

  • gnuśnienia w pracy, bo nie mam się od kogo uczyć, bo albo trzymają dla siebie albo nic nie wiedzą.
  • potrzeby zmian na lepsze, w tym warunków płacy.
  • potrzeby robienia czegoś, żeby nie stać w miejscu i nie marnować czasu, malutkimi kroczkami.
  • obserwacji natury ludzkiej, tj. jestem introwertyczką, zawsze obserwuję i przetwarzam. Dziś byłam na konferencji MCE 2017 (http://2017.mceconf.com). Są tu ludzie bardzo różni, ale życzliwi. Niektórzy nastawieni na siebie, tak jak dziś widziałam jak dziewczyna w trakcie wykładu zajęta była swoim blogiem i komentarzami – nie podobało mi się, że w internecie przedstawiała siebie jako całkiem inną osobę, ładną i młodą, wystylizowaną. No cóż pewnie podejście biznesowe, każde kłamstwo przejdzie byle się sprzedać. Programistów łatwo odróżnić od designerów, bo chodzą zwykle sami i siedzą z komputerem, nie gadają z nikim, boją się odezwać. A ja kim jestem? Sama nie wiem bo ani programistą w pełni ani designerem w pełni, choć dziś jeden przypiął mi łatkę designerki, bo dziewczyna 🙂
  • chcę robić nadal to co robię ale w zespole a nie sama. ZAWSZE wartość dodana powstaje w zespole, samemu trudno. Trudno też trafić do dobrego zespołu – mam tu na myśli zatrudnienie u kogoś lub zatrudnienie kogoś. I chcę mieć z tego satysfakcję nie tylko finansową. Do tej pory już zdążyłam się przekonać, że mój sukces ma wielu ojców, tylko ja jakoś na końcu tego łańcuszka. Nie chcę już tak dalej.
  • dziś na konferencji padło między innymi taki zdanie: „bez ludzi nie ma technologii” i na płaszczyźnie praca i na płaszczyźnie klient i biznes. Padło też słowo „emocje”, że ludzie ich szukają i chcą je przeżywać używając technologii. Tak jak z pasją, że trzeba robić co się lubi, a pieniądze w końcu przyjdą. Chcę w to wierzyć że tak będzie. Tylko wtedy będę miała problem co z nimi zrobić 🙂 hehehe
Opublikowano

14 krok w aplikacji TAX FREE

Eksperymentuję z różnymi swipemenu i oto co mi wyszło 🙂 – pomieszanie z poplątaniem:

Nie chcę rezygnować z paska wyszukiwarki, dlatego modyfikuję widok początkowy wg tego bardzo prostego przykładu na swipemenu: https://www.youtube.com/watch?v=SGkYb820zr4

Zrobiłam wg powyższego przykładu i po naciśnięciu ikonki menu kolejny błąd, ponieważ z

AppSearchBarController’a wywołuję funkcję z ViewController’a zmieniającego constrainty z jego UIView (marginesy boczne

@IBOutlet weak var trailingConstraint: NSLayoutConstraint!

@IBOutlet weak var leadingConstraint: NSLayoutConstraint!) – w tym momencie cały ten viewcontroller jest nil’em, bo jeszcze nie został utworzony na stosie.

Zrzut ekranu 2017-05-03
Zrzut ekranu 2017-05-03

Pewnie dziwi, że tak mało zrobiłam do tej pory osoby, które myślą, że programowanie to klik klik i już. Ja muszę przebrnąć i zrozumieć co jest przyczyną danego błędu i muszę się wdrożyć w Swift. Za kilka miesięcy już nie będę juniorem 🙂

Cały aktualny kod oczywiście na GitHub