Regulamin sklepu internetowego https://melastudio.pl/sklep

I. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2. Konsument– zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Regulamin– niniejszy regulamin.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://melastudio.pl/sklep

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie https://melastudio.pl/sklep

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

8. Sprzedawca:

Dominika Matus, osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem:

ul. Hajnowska 35

15-854 Białystok

Kontakt ze Sprzedawcą: contact@melastudio.pl, telefon: +48 794142960.

9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia wstępne – informacje ogólne organizacyjne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną.

III. Wymagania techniczne (technikalia konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy)

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a. Urządzenie z dostępem do Internetu
b. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

IV. Informacja o usługach świadczonych drogą elektroniczną 

Zamówienie zostanie obsłużone w ciągu 1-2 dni roboczych.

V. Produkty

W sklepie sprzedawane są produkty gotowe, już uszyte.

VI. Procedura składania zamówienia i zawarcia umowy (szczegółowy opis krok po kroku)

1. Do skorzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. 

2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

VII. Płatność i cena

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Za złożone zamówienie należy wnieść opłatę do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

VIII. Dostawa

1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem przesyłki ekonomicznej Poczty Polskiej.

2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. przesyłki ekonomicznej Poczty Polskiej – koszt 14 zł.

b. przesyłki priorytetowej Poczty Polskiej – koszt 15 zł.

IX. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje do 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.

2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

X. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku produktu fizycznego, nieużywanego.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie drogą mailową.

4. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest na odesłanie towaru Sprzedawcy.

5. Zwrot płatności następuje nie później niż 5 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towaru.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Hajnowska 35, 15-854 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

10. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję przelewu bankowego dokonaną przez Klienta, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Kupującego.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Rękojmia za wady (reklamacja)

13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu towar wolny od wad.

14. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).

15. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

16. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt.I ppkt.8 Regulaminu.

17. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres ul. Hajnowska 35, 15-854 Białystok.

18. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt.I ppkt.8 Regulaminu.

19. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


XI. Prawa własności intelektualnej i zasady uczciwej konkurencji Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem:
https://melastudio.pl/polityka-prywatnosci

XII. ZASTRZEŻENIA

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

XIII. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2022r.